วัสดุทางตรง・วัสดุทางอ้อม

Materials and Auxiliary Materials

เทปกาว 2 ด้าน

Both Side Tape

กล่องบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน

Returnable Boxes

แผ่นโฟมกันกะแทก

Materials Foam Sheet

กระดาษเช็ดทำความสะอาด (Wiper)

Paper Waste Clean

ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบซักได้

Washable Wiper

น้ำยาและเคมีภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

Chemicals for Machinery and Equipment

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

รายการด้านล่างเป็นตัวอย่างสินค้าและบริการที่เคยมีจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน
เรามีหลากหลายชนิดสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และเครื่องมืออุตสาหกรรม ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆอีกด้วย

สินค้าและวัสดุอุปกรณ์

 • Synthetic Resin RM・Products・Molds
 • Packaging Materials (Laminated Products・Foam Sheet)
 • Bond Adhesive
 • Rubber Products
 • Various Forming Products (Injection, Vacuum, Foam, RIM, Blow, Extrusion, Two-Color, Precision, Casting, 3D Print, etc.)
 • Machine Products (Machining, Combined Lathe, etc.)
 • LCD Transport Tray
 • Chip Tray
 • Sheet metal welding products
 • Press Cutting
 • Special Order Case
 • Electrical Contacts
 • Non-Ferrous Metal
 • CFRP
 • Die casting products
 • Forging Products
 • Lost Wax Products
 • Casting
 • Glass Tube
 • Optical Components
 • Wooden Products
 • Precision Mold Parts

สินค้าและวัสดุอุปกรณ์

 • MC Related Products
 • Transformer
 • Coil
 • Connector
 • Switch
 • FFC/FPC
 • Wire Harness
 • Inductor
 • Crystal Vibrator
 • Relay
 • Condensor

สินค้าและวัสดุอุปกรณ์

 • Resource Recycling Products
 • Biodegradable Resin・Material・Finished Products
 • LED Lighting

บริการด้านอื่นๆ

 • Various Assemblies
 • Blind
 • Roll Screen
 • Trusted Measurement
 • Repair & Maintenance